ATT NIEUWSBRIEF 2022-01

 De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand verkennen samen met de provincie Overijssel de mogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie in het grensgebied van de drie gemeenten.

 

Eerste bewonersbijeenkomst over ideeën, kansen en zorgen

 Op maandag 14 februari gingen zo’n honderd inwoners van het ATT-gebied in Wijkcentrum de Schelf in Almelo met elkaar en vertegenwoordigers van de gemeenten/provincie in gesprek. Uit de verschillende sessies bleek dat er veel vragen en zorgen zijn bij inwoners in het gebied. En dat een groot deel van de aanwezigen moeite heeft met de mogelijke komst van windturbines.

Daarnaast werd duidelijk dat we aan het begin staan van het proces. Er vindt een eerste verkenning plaats: wat is er technisch wel en niet mogelijk op het gebied van windenergie in het grensgebied van de drie gemeenten? Daarnaast vindt het ATT-gebiedsproces plaats. De verkenning en het gebiedsverslag komen, na presentatie aan de gebiedsgroep, bij colleges en gemeenteraden op tafel. Die besluiten of er wel of geen vervolgstappen worden gezet.

Als de gemeenteraden instemmen met een vervolg, dan zijn de belangrijkste stappen:

  • Een proces om definitieve locaties voor windturbines aan te wijzen (zoals vervolgonderzoeken).
  • Een onderzoek naar de mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap van windturbines, zodat de lusten en lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden.

Tijdens de bijeenkomst op 14 februari werd aan onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn, de gemeenten en de provincie meegegeven het belang van gezondheidseffecten goed in beeld te brengen. En de nieuwe afstandsnormen voor windturbines. De nieuwe regering heeft deze nieuwe normen nog niet vastgesteld. Vertegenwoordigers van gemeenten en provincie gaven aan dat, als het komt tot uitwerking van definitieve plannen, deze nieuwe normen natuurlijk gaan gelden.

Uit de opbrengst van de gesprekken op 14 februari heeft het onderzoeksbureau een aantal extra aandachtspunten meegekregen, die worden meegenomen in de verkenning. Dit zijn:

  • Vragen over welke afstands- en geluidsnormen en frequenties er meegenomen worden;
  • Waarom nu een verkennend onderzoek, terwijl de landelijke normen nog niet bekend zijn?;
  • Controlemogelijkheden op de onafhankelijkheid van het onderzoeksbureau;

Van welke bronnen, vanuit nationale en internationale gezondheidsstudies, het bureau gebruikt maakt.( zie ook overzicht van vragen en antwoorden op de website van drie gemeenten)

Opbrengst, vragen & antwoorden

Het overzicht van de belangrijkste vragen (en antwoorden) uit de bijeenkomsten van 14 februari staan hieronder.

Ideeën Algemeen

·       Betrek inwoners actief. Geef ze de ruimte, laat ze meedenken én meebeslissen.

·       ‘Tegen windmolens betekent niet tegen duurzame energie’. Inwoners zoeken juist naar alternatieven om landschap te beschermen.

·       Maak het duidelijk hoe ondernemers kunnen bijdragen aan doelstellingen duurzame energie.

·       Breng in kaart hoe ondernemers gecompenseerd kunnen worden voor opwek eigen energie. Mogelijk maakt dit windmolens overbodig.

·       Neem inwoners mee in het onderzoek naar alternatieven voor windmolens. Is er voldoende onderzoek naar alternatieven?

·       Focus ook op ontwikkelkansen voor inwoners (collectief). Hoe kunnen inwoners profiteren.

·       Maak duidelijk dat opwekken van stroom voor gebruik eigen gemeente(n) is.

·       Stel duidelijke spelregels op, voor: o (Buurt)participatie; o Afstandsnormen; o Geluidsoverlast o Etc..

·       Voor het gebiedsproces zijn spelregels nodig:
o Er is een klimaatopgave die om oplossingen vraagt (hierover moeten we het eens zijn)
o We leven in een democratisch land. Besluitvorming gaat via overheden. o We vertrouwen betrouwbare informatie (van de wetenschap)

·       Onderzoek de mogelijkheid voor waterenergie. Almelo ligt lager dan Tubbergen, misschien energie opwekken in benedenstrooms gebied (Almelo).

·       Stel eisen aan maximum X-Db op de gevel! Als inwoners kan je meten of het in de praktijk klopt.

·       Neem de tijd voor technisch onderzoek. Geef inwoners de ruimte mee te denken.

·       Er komt pas draagvlak als alle alternatieven onderzocht zijn.

·       Er is in Tubbergen veel animo voor biomassa.

Windmolens

·       Onderzoek de mogelijkheden van ‘life cycle upcycling’ i.p.v. recycling. Zoek naar mogelijkheden de levensduur van windmolens te verlengen.

·       Maak een geluidsopname van een windmolen op [X] hoogte. Speel die opname via een luidspreker af op een paal met [X] hoogte. Laat inwoners aan den lijve ondervinden in hoeverre er sprake is van overlast.

·       Plaats windmolens op industrieterreinen, koop de omgeving op (saneren).

·       Maak gebruik van een postcode roos voor windmolens.

Verdeling lusten en lasten

·       Zorg voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten tussen alle betrokken gemeenten.

·       Opbrengt windmolens voor gemeenten en gebruiken voor zon op dak subsidie inwoners.

Zorgen

·       Inwoners maken zich zorgen over de negatieve effecten op flora & fauna, de gezondheid en het aangezicht. Toch hebben ze het gevoel dat de windmolens hen ‘door de strot gedauwd’ worden.

·       Inwoners maken zich ook zorgen over het proces en de nog niet bekende landelijke richtlijnen.

·       Er is onbegrip over waarom problemen rondom het stroomnetwerk , zoals die nu te zien zijn bij zonne-energie, niet eerst worden opgelost voordat er over windmolens wordt nagedacht.

Verkenning begonnen

Bureau Bosch en Van Rijn is begonnen met het verkennende onderzoek. In dit onderzoek staat de vraag centraal: "Stel je wilt windturbines in het kansrijke gebied op de grens van Almelo, Tubbergen en Twenterand, wat zijn dan de 'technische' mogelijkheden en onmogelijkheden?" Wat zegt het ruimtelijk beleid van gemeenten en provincie? Zijn er kansrijke locaties voor windturbines? Ook als gekeken wordt naar geluid- en gezondheidsnormen (RIVM)? Welke ecologische kansen en belemmeringen zijn er? Welke andere ontwikkelingen zijn in het gebied gepland, die invloed hebben op ruimte voor energieopwekking? Wat is de staat van het huidige energienetwerk?

Het onderzoek wordt in de komende maanden afgerond en wordt ook gepresenteerd in de ATT-Gebiedsgroep en tijdens een brede inwonersbijeenkomst. De huidige planning is dat de resultaten van het onderzoek rond de zomer van dit jaar in de nieuwe gemeenteraden op tafel komen. Die besluiten of er vervolgstappen worden gezet in de ontwikkeling van windenergie in het grensgebied van Almelo, Tubbergen en Twenterand.

Verder in gesprek: ATT Gebiedsgroep

Bijna 40 inwoners uit het gebied hebben aangegeven graag mee te willen denken en praten in de gemeentegrensoverschrijdende ATT gebiedsgroep. Vanaf begin april komt deze ATT Gebiedsgroep zo’n vier keer bij elkaar. De mensen die zich hebben opgegeven worden hiervoor “automatisch” uitgenodigd. Om de gebiedsgroepen goed voor te bereiden, wordt met een aantal mensen in het gebied nog apart gesproken. De uitkomsten van deze gesprekken en de bijeenkomsten van de ATT-gebiedsgroep leiden tot een participatieverslag, waarin uitgangspunten vanuit deelnemers en een conclusie over draagvlak voor windenergie in het zoekgebied zijn vastgelegd.

Planning ATT
11 april ATT Gebiedsgroep 1
Eind april ATT Gebiedgroep 2
Medio mei Windexcursie
Juni ATT Gebiedsgroep 3
Begin juli Bewonersbijeenkomst
Zomer 2022 Besluitvorming vervolg gemeenteraden

Vragen of meer informatie?

Wilt u meer informatie over het proces? Of hebt u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw gemeente:`

Gemeente Almelo Lydia Plant duurzaam@almelo.nl

Interessante links

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel onderzoeken samen de mogelijkheden voor windturbines in het gebied op de grens van de drie gemeenten. In een gezamenlijk proces worden alle belangrijke onderwerpen in kaart gebracht, zoals landschappelijke voorwaarden, zorgen om gezondheid en de mogelijkheden voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van alle lusten en lasten. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden krijgen daarbij gelegenheid hun inbreng te leveren.